🔥 Dlouhodobě snižujeme ceny krmiv. Prohlédněte si nabídku.

☀️ Otevírací doba o svátcích. Více informaci.

🚚 Týden dopravy ZDARMAZbývá:
 
dnů
 
hodin
 
min
 
sek
Více informaci. 🚚

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

 

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

Můžete začít s výběrem z naší akční nabídky z letáku.

/ 24/7 Fáblovka

24/7 Fáblovka

OBCHODNÍ PODMÍNKY

verze 1/2023

obchodní společnosti

Plaček Pet Products s.r.o.
se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01
identifikační číslo: 289 95 911
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695
dále jen „prodávající“
pro prodej zboží na prodejně v bezobslužném režimu
telefonní kontakt na prodávajícího: 321 000 180
e-mail na prodávajícího: info@superzoo.cz

PRODEJNA S BEZOBSLUŽNÝM REŽIMEM: Super zoo

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na prodejně v bezobslužném režimu verze 1/2023 (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího stanoví podmínky a pravidla režimu prodeje zboží prodávajícího na prodejně mimo běžnou pracovní dobu, tj. v době, kdy není přítomna žádná fyzická obsluha prodejny, tzv. v režimu bezobslužném (dále jen „služba“), zejména podmínky, jež musí zákazník splňovat, případně akceptovat, aby mu byl umožněn vstup na prodejnu za účelem čerpání služby a pravidla pro využití služby, jakož i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem – kupujícím v režimu bezobslužného prodeje.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), dále jen „kupující“.

Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vstupem do prodejny v době mimo běžné provozní hodiny kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Obchodní podmínky ve všech jejich časových verzích jsou rovněž k dispozici jako dokument ke stažení na www.superzoo.cz/24-7-fablovka. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své shora uvedené webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.

I. PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽBY
S ohledem na specifický charakter služby – tj. zejména absenci jakékoliv fyzické obsluhy prodejny, specifické nároky na zajištění oprávněných zájmů prodávajícího na zamezení krádeží či poškození zboží nebo majetku prodávajícího, zneužití služby, zajištění bezproblémového poskytování služby kupujícím, naplnění hygienických podmínek, apod. - JE SLUŽBA ZE STRANY KUPUJÍCÍHO VYUŽITELNÁ POUZE ZA PŘEDPOKLADU SPLNĚNÍ NÍŽE STANOVENÝCH PODMÍNEK, JEŽ KUPUJÍCÍ SVÝM ROZHODNUTÍM VYUŽÍT SLUŽBU A VSTOUPIT DO PRODEJNY V DOBĚ MIMO BĚŽNÉ PROVOZNÍ HODINY PLNĚ AKCEPTUJE:

k využití služby je oprávněna každá fyzická osoba starší 18 let, která má u své banky zřízenu službu bankovní identita nebo má zřízeno ID u Československá obchodní banka, a. s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „ČSOB“);
vstup do prodejny je možný pouze pro držitele tzv. chytrého telefonu (smartphonu) – tj. mobilního telefonu, který využívá pokročilý mobilní operační systém a aplikační rozhraní, jež umožní instalaci aplikačních software (dále jen „mobilní telefon“) - kteří jsou současně uživateli mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB (dále jen „mobilní aplikace“), přičemž každý kupující, který se rozhodne využít službu, je povinen mít vlastní mobilní aplikaci.
předpokladem dostupnosti služby je fungující připojení jak prodejny, tak kupujícího, k internetu a v případě výpadku připojení či problémům s připojením může dojít k dočasnému znepřístupnění služby, za což prodávající nenese žádnou odpovědnost;
nákup lze zaplatit pouze bezhotovostně – kreditní/debetní kartou, resp. prostřednictvím příslušné aplikace v mobilním telefonu či chytrých hodinkách; nákup v hotovosti možný není;
v bezobslužném režimu není možná koupě živých zvířat, kdy přístup k ubikacím se zvířaty je oddělen od zbytku prodejny bezpečnostní roletou;
povaha koupě v bezobslužném režimu neumožňuje naplnění práva kupujícího zakotveného v § 2162 občanského zákoníku, tj. neumožňuje, aby zboží bylo před kupujícím zkontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce, kupující není sám oprávněn k takové kontrole.
II. PRAVIDLA VSTUPU DO PRODEJNY, PRŮBĚH NÁKUPU, ÚHRADA KUPNÍ CENY
Pro získání přístupu do prodejny použije kupující mobilní aplikaci umístěnou ve svém mobilním telefonu. Pro případ, že kupující dosud mobilní aplikaci v mobilním telefonu umístěnu nemá, je pro získání přístupu do prodejny povinen si mobilní aplikaci do svého mobilního telefonu nainstalovat, a to případně i prostřednictvím naskenování QR kódu umístěného na interaktivním panelu ve vestibulu prodejny.

Po registraci do mobilní aplikace kupující v rozhraní aplikace zvolí z nabídky příslušnou prodejnu prodávajícího, do níž hodlá vstoupit za účelem nákupu zboží, výběr prodejny potvrdí odkliknutím tlačítka „ok“ a přejde k dalšímu kroku prostřednictvím tlačítka „další“.

Vstupem do prodejny vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito podmínkami v jejich platném a účinném znění.

Poté, co dojde k ověření kupujícího shora popsaným způsobem, vygeneruje mobilní aplikace QR kód pro přístup do prodejny, jenž kupující použije ke vstupu do prodejny přiložením mobilního telefonu ke čtečce na interaktivním panelu ve vestibulu prodejny.

Po vstupu do prodejny kupující vybere z nabídky jím poptávané zboží a provede jeho úhradu prostřednictvím samoobslužné pokladny, případně po načtení slevové karty Super zoo family (je-li jejím držitelem), naskenuje vybrané zboží, potvrdí nákup a zaplatí bezhotovostně kreditní/debetní kartou, nebo prostřednictvím příslušní aplikace v mobilním telefonu, či chytrých hodinkách.

Ceny zboží jsou shodné s cenami v době obslužného režimu prodejny a jsou uvedeny na cenovkách umístěných na příslušném zboží, přičemž všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny. Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, nahradí se podle obecných ustanovení. Zrušení nákupu lze provést přes tlačítko editace nákupu na samoobslužné pokladně.

Pro odchod z prodejny kupující prostřednictvím mobilní aplikace znovu naskenuje QR kód umístěný na interaktivním panelu před výstupními dveřmi do prodejny.

Vady zboží, které se projeví po převzetí zboží, lze uplatnit pouze v době běžného provozu prodejny. Podrobnosti odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, jakož i proces reklamačního řízení, jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný v jeho úplném znění v prostoru samoobslužné pokladny.

III. ZNEUŽITÍ SLUŽBY
Za neoprávněné zneužití služby je považováno zejména jakékoliv jednání směřující k získání neoprávněného přístupu do prodejny v době bezobslužného režimu prodejny (kupř. zneužití cizí bankovní identity k získání přístupu do prodejny), narušování plynulosti užívání služby ostatními kupujícími, zamezení užití služby jiným kupujícím, odcizení zboží nebo poškození majetku prodávajícího, či ostatních kupujících nebo jakékoliv jiné společensky nepřijatelné jednání směřující k narušení fungování systému bezobslužné prodejny.

Prodejna je v bezobslužném režimu hlídána kamerovým systémem se záznamem a napojením na pult centrální ochrany. Prodávající si vyhrazuje právo předat kupujícího, který se neoprávněného zneužití služby dopustí, resp. kamerové záznamy, na nichž je zachycena jeho osoba, Policii ČR za účelem řádného vyšetření okolností jednání kupujícího. Bez ohledu na výsledek případného šetření Policie ČR si prodávající současně vyhrazuje právo zamezit kupujícímu v budoucím přístupu ke službě.

Kupující je povinen počínat se při vstupu do prodejny a odchodu z prodejny tak, aby neumožnil vniknutí do prodejny cizí osobě. Pokud kupující při vstupu do prodejny s jeho souhlasem doprovází další osoba, odpovídá kupující za její chování a případné škody, které taková osoba způsobí v prodejně.

Za účelem zjištění totožnosti osoby odpovědné za škodu způsobenou v prodejně s bezobslužným režimem a uplatnění nároku na její náhradu má prodávající právo požádat ČSOB o osobní údaje kupujícího potřebné k jeho identifikaci a kontaktování, a to: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon. Tyto osobní údaje mohou být použity pouze k řešení provozních incidentů nebo náhrady škody.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obdobně, jako je tomu v případě nákupu realizovaného v běžném provozu na prodejně, je za předpokladu, že ze strany zákazníka nedojde k uplatnění věrnostní karty Super zoo family nákup kupujícího ve vztahu k prodávajícímu anonymní. Prodávající upozorňuje, že za účelem umožnění bezproblémové realizace nákupu kupujícího v bezobslužném režimu a rovněž v souladu se svým oprávněným zájmem na ochraně majetku svého a svých zákazníků, jakož i oprávněným zájmem na zajištění bezpečnosti zákazníků prodávajícího, je prodejna monitorována kamerovým systémem prodávajícího se záznamem, jak je blíže popsáno v dokumentu „Informace o provozu kamerového systému“, který je kupujícímu k dispozici v podobě odkazu přes QR kód před vstupem do prodejny. Provozovatelem kamerového systému a správcem osobních údajů je prodávající. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz.

O problematice ochrany osobních údajů u prodávajícího na pozici správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je pojednáno v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího www.superzoo.cz.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@superzoo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající přednostně na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím ve stížnosti, případně písemně na adresu pobytu kupujícího uvedenou ve stížnosti.

INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Gorazdova 1669/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Je-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Prodávající je kdykoliv oprávněn poskytování služby ukončit. Takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z již uzavřených kupních smluv. Oznámení o ukončení poskytování této služby je prodávající povinen zveřejnit na webových stránkách www.superzoo.cz.

Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 6. října 2023.

V Poděbradech, dne 5. října 2023

Plaček Pet Products s.r.o.