❗️Vážení zákazníci, infolinka je z technických důvodů mimo provoz.👷‍♀️ Naši operátoři Vás budou v co nejkratší době kontaktovat zpět. 🐾

❗️Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku budou prodejny v sobotu 28. 10. zavřeny. 🐶

📣 Vymazlená akční nabídka. Slevy až 30 %. ❤️ Udělejte radost a ušetřete. Více informaci.

📣 Vymazlená akční nabídka. Slevy až 30 %. ❤️ Udělejte radost a ušetřete.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

/ Podmínky věrnostního programu Super zoo family

Podmínky věrnostního programu Super zoo family

I. Základní ustanovení

 1. Věrnostní program Super zoo family (dále také jen „věrnostní program“ nebo „program“) je dobrovolným věrnostním programem založeným a zajišťovaným společností Plaček Pet Products s.r.o. IČ: 28995911, se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695 (dále jen „Provozovatel“), jehož smyslem je poskytování výhod při prodeji výrobků a poskytování služeb Provozovatele těm zákazníkům Provozovatele, kteří jsou do věrnostního programu zapojeni.
 2. Tyto podmínky věrnostního programu Super zoo family (dále jen „Podmínky“) upravují způsob registrace do věrnostního programu, vzájemná práva a povinností Provozovatele a subjektů zapojených do programu (členů/účastníků), jakož i způsob ukončení účasti v programu. Ujednání obsažená v Podmínkách se nijak nedotýkají ustanovení Obchodních podmínek Provozovatele pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, jak je jejich aktuální verze uveřejněna na internetových stránkách Provozovatele www.superzoo.cz Provozovatel si vyhrazuje výhradní právo změny, úpravy či doplnění Podmínek.
 3. Podmínky jsou závazné:
  • pro Provozovatele ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce  www.superzoo.cz
  • pro účastníky programu ode dne jejich registrace do věrnostního programu.

 

II. Členství ve věrnostním programu

 1. Účastenství ve věrnostním programu je dobrovolné a není nárokové. Účastníkem se může stát fyzická osoba starší 15 roků, která splní podmínky stanovené Provozovatelem pro vstup do programu a souhlasí s těmito Podmínkami.
 2. Účastenství vzniká akceptací žádosti uchazeče o přijetí (registraci) do věrnostního programu ze strany Provozovatele. Za předpokladu splnění ostatních podmínek členství ve věrnostním programu bude Provozovatel akceptovat pouze správně vyplněnou žádost o registraci do programu.
 3. Žádost o registraci do věrnostního programu lze podat:
 • vyplněním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele na www.superzoo.cz („webové rozhraní Provozovatele“)
 • vyplněním registračního formuláře na kterékoliv z prodejen Provozovatele
 1. V registračním formuláři je požadováno vyplnění následujících údajů:
 • povinných: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, adresa elektronické pošty (e-mail), heslo pro přístup do osobního účtu
 • dobrovolných: firemní údaje (firma, IČO, DIČ), datum narození, údaje k domácímu mazlíčkovi (jméno, druh, rasa (poddruh), datum narození)
 1. Souhlas se zněním těchto Podmínek vyjadřuje uchazeč o členství:
 • v případě žádosti o registraci podávané prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele odesláním vyplněného registračního formuláře;
 • zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole (odkliknutím příslušného checkboxu) v registračním formuláři vyplňovaném prostřednictvím elektronického zařízení na některé z prodejen.
 1. Žádost o členství je ze strany Provozovatele akceptována zasláním iniciačního e-mailu na e-mailovou adresu žadatele o členství uvedenou v žádosti o registraci, jehož součástí bude odkaz na stažení elektronické karty, tyto Podmínky a rovněž Informace o zpracování osobních údajů.
 2. Člen věrnostního programu je povinen řádně spravovat svůj členský účet, tj. zejména v rámci svého členského účtu editovat pouze aktuální osobní údaje prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele, případně prostřednictvím zaměstnanců na prodejnách Provozovatele, jimž sdělí změnu v údajích a s jejichž asistencí změnu v údajích členského účtu zaznamená. Pokud člen tuto svou povinnost nesplní, Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou členu programu či jiné osobě v důsledku neprovedení včasné aktualizace osobních údajů.

 

III. Členská karta

 1. Členové věrnostního programu se vůči Provozovateli prokazují elektronickou členskou kartou, jež jim byla vygenerována v rámci procesu registrace do programu. Žadatelům o členství, kteří se registrují na prodejnách Provozovatele, bude vedle elektronické karty poskytnuta rovněž karta plastová.
 2. K žádosti člena věrnostního programu, který se registroval prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele, lze kdykoliv po dobu trvání členství v programu provést vydání plastové karty. Žádost lze uplatnit na kterékoliv z prodejen Provozovatele, jejichž seznam je uveden na www.superzoo.cz.
 3. Plastová karta je vlastnictvím Provozovatele a je přenositelná v rámci blízké rodiny, nikoliv však na třetí subjekty. Plastová karta není debetní ani kreditní kartou.
 4. Pokud je dále v textu hovořeno společně o plastových kartách i elektronických kartách, je užito označení „Karta“.
 5. Karta opravňuje člena programu k uplatnění výhod vyplývajících z členství v programu, tj. k nákupu Provozovatelem vybraného zboží a služeb za zvýhodněnou cenu, a to pouze na území České republiky. Karta slouží rovněž k registraci jednotlivých nákupů uskutečněných účastníkem - ať již na prodejně či na e-shopu Provozovatele - za účelem zlepšení péče o zákazníka. Karta je platná  pouze po dobu trvání zapojení jejího vlastníka do programu.
 6. Karta může být použita pouze v souladu s těmito Podmínkami. V případě, že Provozovatel zjistí neoprávněné použití Karty, je oprávněn ukončit členství příslušného účastníka v programu a zneplatnit Kartu bez zbytečného odkladu. Za neoprávněné použití Karty se považuje zejména poskytnutí Karty třetím osobám.
 7. V případě ztráty, odcizení, poškození či zničení plastové karty, jakož i v případě, kdy se účastník dozví o možném zneužití elektronické karty, je účastník programu povinen bez zbytečného odkladu informovat o takové skutečnosti Provozovatele, a to prostřednictvím e-mailu info@superzoo.cz či osobně na kterékoliv prodejně Provozovatele, jejichž seznam je uveden na http://www.superzoo.cz/. Pokud člen nesplní včas svou informační povinnost, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za škodu způsobenou členu, příp. i jiným osobám v souvislosti s případným neoprávněným užitím Karty a zároveň člen je povinen k náhradě případné škody, která by Provozovateli takovým neoprávněným užitím Karty vznikla.

 

IV. Super zoo family program

 1. Účast na věrnostním programu zakládá oprávnění k nákupu Provozovatelem vybraného zboží či služeb za zvýhodněnou cenu a případně jiné, Provozovatelem na webovém rozhraní Provozovatele vyhlášené jednorázové či trvalé, benefity.
 2. Člen se programu účastní osobně a jeho členství, a s tím spojená práva a členské výhody vyplývající z účasti v programu, je nepřenosné na třetí osobu. Za třetí osobu nejsou považováni účastníci blízké rodiny člena programu. Každá fyzická osoba může podat jen jednu žádost o registraci.
 3. Provozovatel má výhradní právo dle svého uvážení a volby určit výrobky a služby, jejichž prodej či poskytování spadá do věrnostního programu. Stejně tak si Provozovatel vyhrazuje právo určit výši poskytnutého cenového zvýhodnění, či jiné formy benefitu, poskytnutého členům věrnostního programu v případě zakoupení takto určených výrobků nebo služeb.
 4. Informaci o tom, které zboží či služby je aktuálně nabízeno za zvýhodněné ceny, případně jiné formy benefitů poskytovaných v daném období Provozovatelem, jakož i rozsah zvýhodnění Provozovatel uvede na webovém rozhraní Provozovatele, jakož i na prodejnách Provozovatele.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši cenového zvýhodnění, či formu jiného, než cenového, zvýhodnění poskytovaného členovi programu nebo je úplně zrušit.
 6. Žádné nabídky (slevy a výhody) určené členovi programu nemohou být sčítány nebo kombinovány, pokud Provozovatel neurčí jinak.

 

V. Zrušení členství v programu, ukončení věrnostního programu

 1. V případě, kdy:
  • vyjde najevo, že člen programu jakýmkoliv způsobem zneužil mechanismus a výhody členství ve věrnostním programu
  • vyjde najevo, že člen programu se dopustil jiného závažného či opakovaného porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek

V případě, kdy Provozovatel zjistí, že došlo k úmrtí člena věrnostního programu, zruší bez dalšího jeho členský účet. Členství v programu nepřechází na případné dědice. Tato skutečnost se nijak nedotýká případně nevypořádaných pohledávek za zemřelým členem věrnostního programu, které podléhají vypořádání v rámci dědického řízení.

 1. Člen programu je oprávněn kdykoliv podat žádost o zrušení své účasti v programu, a to zasláním žádosti o zrušení členského účtu na e-mail info@superzoo.cz. Na základě takto podané žádosti bude účet ze strany Provozovatele zrušen a potvrzení o zrušení bude účastníku zasláno na e-mail, z něhož podal žádost o zrušení účtu. Za účelem ověření identity žadatele může být ze strany Provozovatele požadováno heslo k osobnímu účtu člena.
 2. Držitel Karty, jehož členství ve věrnostním programu bylo zrušeno, ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z členství ve věrnostním programu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit s okamžitou platností činnost programu Super zoo family Provozovatel bude o pozastavení nebo ukončení činnosti programu Super zoo family informovat ve svých prodejnách, jakož i uveřejněním na internetové stránce www.superzoo.cz  rozesláním informačního e-mailu na e-mailové adresy účastníků.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. O ochraně osobních údajů, včetně problematiky zasílání obchodních sdělení, je pojednáno v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je jako dokument ke stažení uveřejněn na webovém rozhraní www.superzoo.cz . Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.superzoo.cz
 2. Provozovatel tímto rekapituluje, že v souvislosti se změnou věrnostního programu došlo s účinností k 1.10.2020 ke zrušení věrnostních programů Super zoo, Ontario, Prospera Plus a Beaphar Care+, přičemž předmětné věrnostní karty lze uplatnit nejpozději do 30.6.2021 následujícími způsoby
  • při předložení nekompletní věrnostní karty Super zoo s libovolným počtem razítek bude poskytnuta sleva 10% na celý nákup;
  • při předložení kompletně vyplněné věrnostní karty Super zoo bude Provozovatelem poskytnuta sleva 15% sleva na celý nákup;
  • při předložení nekompletní věrnostní karty Ontario 5+1 zdarma a Prospera Plus 5+1 zdarma bude  za každou nálepku na věrnostní kartě odečtena sleva 20 % z nákupu dalšího balení krmiva či pamlsků odpovídajícího krmivu či pamlskům, za něž byly získány věrnostní nálepky;
  • při předložení nekompletní věrnostní karty Beaphar Care+ bude poskytnuta sleva 10 % za každou nálepku vylepenou na věrnostní kartě, a to při nákupu 1 balení krmiva Care+ v nejmenší gramáži uvedené ve věrnostní kartě.
 3. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto Podmínky věrnostního programu Super zoo family verze 1/2020 nabývají účinnosti od 29.10.2020

 

V Poděbradech, dne 16.10.2020

Plaček Pet Products s.r.o.