💛 Dlouhodobě SNIŽUJEME CENY krmiv. Dopřejte mazlíčkovi to nejlepší a ušetřete. Více informaci.

💛 Dlouhodobě SNIŽUJEME CENY krmiv. Dopřejte mazlíčkovi to nejlepší a ušetřete.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Dobrý den, jste přihlášeni do chovatelského klubu Super zoo. Máte aktivní zvýhodněný chovatelský ceník, díky kterému u nás nakoupíte levněji. Vaše slevy, které máte jako člen chovatelského klubu, není možné kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

/ Pravidla Soutěže O nejštědřejšího dárce

Pravidla Soutěže O nejštědřejšího dárce

Pravidla soutěže

„Soutěž o nejštědřejšího dárce“

 

I. Základní parametry Soutěže

1. Tato pravidla obsahují úplnou úpravu spotřebitelské soutěže „Soutěž o nejštědřejšího dárce“ („Soutěž“) ke dni zahájení Soutěže („Pravidla“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem závazně upravujícím podmínky Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto Pravidel nebo zkrácená verze těchto Pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Soutěže.

2. Pořadatelem Soutěže je společnost Plaček Pet Products s.r.o., se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, IČO: 289 95 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695 („Pořadatel“).

3. Pořadatel zajišťuje průběh a organizaci celé soutěže, která probíhá od 28.8. 2023 od 10:00:00 do 4. 9. 2023 do 24:00:00 („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“) www.facebook.com/superzoo.cz.

II. Účast v Soutěži

1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a která splní podmínky uvedené v Pravidlech („Účastník“).

2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, Cena jí nebude předána a propadne Pořadateli.

3. Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

III. Mechanismus Soutěže

1. Účastník se do Soutěže zapojí tak, že v Době a Místě konání Soutěže navrhne finanční částku, kterou je připraven poskytnout neziskové organizaci Se psem mě baví svět, z.s.. IČO: 056 47 223, DIČ: CZ05647223, se sídlem U michelského mlýna 1521/31, Michle (Praha 4), 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 69920,  tak, že napíše ze svého facebookového profilu do komentáře tuto finanční částku pod facebookový příspěvek, který se bude týkat této Soutěže.(“Soutěžní příspěvek”). 

 

2. Účastník je oprávněn zúčastnit se Soutěže vícekrát, ale vždy s novým návrhem finanční částky, kterou je Účastník připraven poskytnout neziskové organizaci Se psem mě baví svět, z.s. Každý účastník může vyhrát v Soutěži vždy pouze jednu cenu. 

 

3. Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky (viz článek II.3 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

 

4. Cenou v Soutěži jsou malované kameny s certifikátem od umělce Josefa Rataje (společně „Ceny“ či jednotlivě jako „Cena“). Celkový počet Cen v Soutěži jsou dvě (2). Cenu mohou získat celkem dva Účastníci soutěže („Výherce“ či společně jako „Výherci“). 

 

5. Ceny v soutěži získají celkem dva Účastníci, kteří v komentáři pod facebookový příspěvek týkající se této Soutěže uvedou nejvyšší finanční částku v Době konání soutěže, kterou jsou připraveni převést na účet neziskové organizaci Se psem mě baví svět, z.s. a kteří splnili veškeré podmínky Soutěže určené těmito Pravidly.

 

6. V případě, že se do Soutěže nezapojí dostatečný počet Účastníků nebo dostatečný počet Účastníků nesplní podmínky pro zisk Cen v Soutěži (a některé nebo všechny do Soutěže vložené Ceny tak nebudou moci být uděleny), případně některý z Výherců odmítne Cenu převzít, propadají nerozdělené Ceny ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

7. Jména Výherců budou zveřejněna na facebookovém profilu Super zoo, (www.facebook.com/superzoo.cz) do tří dnů od konce Doby konání soutěže. Výherci budou rovněž informováni o výhře Pořadatelem formou zaslání zprávy na jejich facebookový profil. 

 

8. Ceny budou Výhercům zaslány nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne konce Doby konání soutěže, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu na území České republiky, kterou Výherci sdělí Pořadateli ve zprávě na svém facebookovém profilu nebo tyto Ceny budou Výhercům předány fyzicky na předem určeném místě a v předem určený čas v jedné z provozoven Pořadatele.

 

9. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávné doručovací adresy Výherce.  

 

IV. Ochrana osobních údajů

1. Účastí v Soutěži Účastník bere na vědomí, že společnost Plaček Pet Products s.r.o., Revoluční 1381, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, IČO: 289 95 911, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

2. Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Poskytnutí osobních údajů Účastníkem je dobrovolné, ale osobní údaje jsou k účasti v Soutěži nezbytné a neposkytnutí osobních údajů uvedených v čl. III.1 Pravidel znemožňuje účast v Soutěži.

4. Účastí v Soutěži dává Účastník svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s případnou Cenou bezplatně rozšiřoval jméno a příjmení Účastníka použité při registraci do Soutěže v rámci jeho facebookového profilu, a to zejména zveřejněním na Facebookové stránce Super zoo (www.facebook.com/superzoo.cz), a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu 1 roku od konce Doby konání Soutěže.

5. Účastí v Soutěži dále dává Účastník souhlas s pořízením audiovizuálních záznamů jeho osoby pro případ Výhry v soutěži, konkrétně souhlas s pořízením audiovizuálních záznamů při fyzickém předání Cen v provozovně Pořadatele. Účastník bere na vědomí, že tyto audiovizuální materiály mohou být Pořadatelem použity k obchodním, marketingových a jiným propagačním účelům Pořadatele po dobu dvou (2) let ode dne předání Cen Výherci. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.  

V. Všeobecná ustanovení:

1. Tato Pravidla budou po Dobu konání Soutěže nepřetržitě k dispozici na www.superzoo.cz. 

2. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

3. Cena, která není od daně z příjmů fyzických osob osvobozena, podléhá zdanění dle aplikovatelných právních předpisů.

4. Veškeré dotazy či námitky k průběhu Soutěže řeší Pořadatel a je možno ho kontaktovat na této e-mailové adrese: info@superzoo.cz 

5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s Cenou, ledaže by důvody byly na straně Pořadatele. Pořadatel zároveň neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v případě nemožnosti doručení Cen v důsledku nesprávné adresy uvedené Účastníkem Pořadateli.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných dodatků zveřejněných na www.superzoo.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky.

8. Vyplacení peněžitého plnění namísto Ceny není možné a Účastník není oprávněn se domáhat výměny Ceny.

9. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Účastníkovi.

10. Účastník není oprávněn postoupit svá práva z účasti v Soutěži na jinou osobu.

11. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

12. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

V Poděbradech dne 28. 8. 2023

Plaček Pet Products s.r.o.