🔥 Dlouhodobě snižujeme ceny krmiv. Prohlédněte si nabídku.

Jste přihlášení jako členi chovatelského klubu Super zoo. V rámci nabídky nyní vidíte zvýhodněné ceny pro chovatelský klub.

Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

 

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

Můžete začít s výběrem z naší akční nabídky z letáku.

/ Archiv / Obchodní podmínky verze 1-2018

Obchodní podmínky verze 1-2018

Obchodní podmínky

verze 1/2018
obchodní společnosti
Plaček Pet Products, s.r.o.
se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01
identifikační číslo: 28995911
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.superzoo.cz
telefonní kontakt: 321 000 180
e-mail: e-shop@superzoo.cz  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Plaček Pet Products, s. r. o. se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01, identifikační číslo: 28995911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158695 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.superzoo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“)

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění. 

 

1.5. Učiněním nákupu prostřednictvím e-shopu, kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, když jinak by nebylo možné vzájemný smluvní vztah založit.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.

 

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobě.

 

2.4.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, využívá ho v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek (nepravdivě uvedené údaje, porušení povinnosti mlčenlivosti, zpřístupnění uživatelského účtu třetím osobám) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.5.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (§1811 a §1820 občanského zákoníku) A SDĚLENÍ VE SMYSLU § 1826 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

3.1.    Plaček Pet Products, s.r.o. sděluje před tím, než spotřebiteli učiní závaznou nabídku v souladu s ust. § 1811 a ust. § 1820 občanského zákoníku, jakož i ve smyslu § 1826 občanského zákoníku, následující:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku (zejména internetové připojení, telefonní hovory) se neliší od základní sazby;náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám;
 • vyjma situace předvídané čl. 5.6 obchodních podmínek prodávající nepožaduje od spotřebitele zaplacení zálohy nebo jiné obdobné platby;
 • prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou;
 • informace o zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu vždy u příslušného zboží;
 • ceny zboží, případně způsob jejich výpočtu jsou uvedeny na webovém rozhraní včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem;
 • náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy a jsou uvedeny vždy odděleně od ceny zboží. Prodávající upozorňuje, že uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky;
 • způsob platby a způsob dodání zboží kupující volí v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy z předložených možností;
 • práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách a v Reklamačním řádu . Reklamační řád je k dispozici na jednotlivých provozovnách prodávajícího nebo jako dokument ke stažení na webovém rozhraní;
 • záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.  V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy;
 • kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, jež běží ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje. Bližší podmínky využití práva na odstoupení jsou uvedeny v čl. 8 obchodních podmínek;
 • kupující nemůže odstoupit od smlouvy
  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;
 • kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná;
 • jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách, včetně možností zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky (čl. 2 a čl. 4 obchodních podmínek);
 • prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 

4.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení zboží, popis), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů na dodání. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.2.    Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na volbu (tlačítko) „Přidat do košíku“ nebo volby “Koupit“. Po vložení zboží do košíku bude na obrazovce zobrazena zpráva „“Produkt ………… byl přidán do košíku“ s tím, že zároveň se kupující kliknutím na tlačítko „Zavřít“ rozhodne pokračovat v nákupu výběrem dalších produktů nebo se rozhodne kliknutím na tlačítko „Přejít do objednávky“ případně na slovo „košík“ v oznámení „Produkt …………. byl přidán do košíku“ pokračovat v objednávce zboží v košíku. Poté, co kupující potvrdí výběr zboží, zvolí způsob dodání zboží a způsob platby (sekce „Doprava a platba“), přejde do sekce údajů o kupujícím (sekce „Informace o vás“), kde v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrace, vyplní požadované údaje, včetně adresy pro doručení zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na volbu (tlačítko) „Dokončit a potvrdit nákup“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností,

ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků,

způsobu úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

základní údaje ke kupujícímu (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit,

obchodní podmínky ke stažení či k vytištění (dále společně jen jako „objednávka“).

 

4.3.    V rámci procesu objednání zboží se kupující pohybuje prostřednictvím volby (tlačítka) „pokračovat v objednávce“, či volby (tlačítka) „zpět do obchodu“ či „zpět“. Kupující zároveň může v průběhu vyplňování objednávky využít služeb on-line operátora na příslušném telefonním čísle. Před zasláním objednávky prodávajícímu je prostřednictvím volby „zpět“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, zejména měnit zboží, dopravu nebo způsob úhrady, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

 

4.4. Součástí objednávky jsou rovněž tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující před dokončením objednávky povinen se podrobně seznámit. Obchodní podmínky se kupujícími zobrazí ve formátu PDF s tím, že kupujícímu je umožněno obchodní podmínky buď uložit (stáhnout) do svého počítače nebo vytisknout. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že rozumí obsahu kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek

 

4.5. Kupujícímu je zároveň umožněno v rámci procesu objednání dobrovolně se zapojit do podpory projektu zaměřeného na pomoc znevýhodněným zvířatům nebo zvířatům v ohrožení, a to prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Chci přispět“. Podmínky účasti a fungování projektu se řídí samostatnými podmínkami. Rovněž tak je kupujícímu v rámci procesu objednání umožněno přidat body na kartu iBOD v rámci věrnostního programu, případně si kartu iBOD založit a stát se členem věrnostního programu.

 

4.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména vyšší množství zboží, vyšší hodnota zboží, vyšší celková kupní cena zboží, vyšší předpokládané náklady na dopravu, poptávka po zboží hůře dostupném či běžně neobjednávaném,…) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a zároveň je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše celé kupní ceny za zboží ve smyslu čl. 5.6 obchodních podmínek.

 

4.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (kupní smlouva je uzavřena) doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu objednání zboží. Oznámením  o přijetí objednávky je kupní smlouvou uzavřena, není –li v oznámení vyžadováno ze strany prodávajícího dodatečné potvrzení ve smyslu č.4.6. těchto obchodních podmínek. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.

 

4.8.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.

 

4.9.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Není-li v kupní smlouvě či těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzetí zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat.

 

4.10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.   Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby , z nichž žádný není zpoplatněn:

 

 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím tzv. Twisto účtu (podrobnosti ke službě naleznete na www.twisto.cz a čl. 11 obchodních podmínek);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce jako místo dodání zboží;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5326632/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna , a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím iBOD platby (podrobnosti naleznete na www.ibod.cz ) – pro účastníky věrnostního programu iBOD, úhrada z nasbíraných bodů, zůstatek na ibod účtu kupujícího musí být alespoň 90 bodů, lze kombinovat s jinými způsoby úhrady;
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány PayU (možné v případě následujících bankovních ústavů: Komerční banka, mBank, Fio Banka, Moneta Money Bank, Sberbank, Raiffeisen BANK, UniCredit Bank Česká spořitelna) – podrobnosti ke službě naleznete na www.payu.cz ;
 • prostřednictvím dárkového poukazu – k zakoupení v prodejnách prodávajícího (seznam prodejen uveřejněn na www.superzoo.cz ; 
 • prostřednictvím iKUPÓNU;
 

5.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícím a od způsobu úhrady kupní ceny zboží zvolené kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.  

 

5.3.    Vyjma ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit zálohu na zboží až do výše kupní ceny zboží předem, nepožaduje prodávající od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

5.4.    V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním účtem je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební karty, nebo přes platební bránu PayU je kupní cena splatná při dokončení objednávky. Platby prostřednictvím iKUPÓNU, dárkového poukazu a iBODu jsou splatné při dokončení objednávky prostřednictvím zadání kódu příslušného platebního prostředku. 

 

5.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby . V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem. 

 

5.6.    V případě, kdy je zvolena bezhotovostní platba kupní ceny, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (čl. 4.6.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy.

 

5.7.    Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou umístěny na webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím. 

 

5.9. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K EET: podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

6.    DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

 

6.1. Prodávající splní povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a v dodací lhůtě mu to oznámí prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v procesu objednání zboží, registrace uživatelského účtu, jinak kupujícím sdělenou. Dodací lhůta činí 10 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, resp. 10 pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít před předáním věci. 

 

6.2. V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění prodejna prodávajícího (osobní odběr), nebo místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno (místo určení). Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží kupujícímu dopravcem provádějícím dopravu, to neplatí, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží prodávajícím kupujícímu odevzdáno (předáno) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, kdy zároveň je kupujícímu umožněno uplatnění práv proti přepravci. 

 

6.3. Náklady na dodání, stejně jako případné náklady spojené s balením zboží, jsou smluveny v době objednání zboží, ceny jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a jsou splatné společně s kupní cenou. 

 

6.4. V případě, že je způsob dopravy nebo dopravce provádějící přepravu smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko poškození zboží při dopravě zboží a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.5. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

 

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme, je povinen popsat nedostatek/tky popsat v protokolu o převzetí zásilky, jinak se nemůže dovolávat nároků z poškození zásilky v průběhu přepravy. 

 

6.7. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

 

6.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a reklamační řád.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečně množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Prodávající v potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje.

 

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je kupující oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě dvanáct měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží. 

 

7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

7.6. Vadou zboží není:

 • poškození zboží v důsledku neodborné instalace, obsluhy, úprav či oprav, v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů, vyjma situací, kdy takové poškození způsobil sám prodávající;

 • poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;
 • poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží;
 • mechanické poškození zboží;
 • poškození zboží, jež vzniklo užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
 • poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.
 

7.7. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

 

7.9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží. 

 

7.10. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl v průběhu přepravy poškozen, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti osobně na kterékoliv prodejně prodávajícího (seznam prodejen prodávajícího je uveden na internetové adrese https://www.superzoo.cz ) či v sídle prodávajícího, telefonicky na tel. čísle: 321 000 180, případně na tel. čísle uvedeném na účtence, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu e-shop@superzoo.cz  či doporučeně poštou na adresu sídla prodávajícího.

 

7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího osobně na kterékoliv prodejně prodávajícího uvedené na www.superzoo.cz , telefonicky na tel. čísle: 321 000 180 prostřednictvím elektronické pošty na adrese: e-shop@superzoo.cz   případě poštou na adrese Revoluční 1381, Poděbrady 2901. Je-li v potvrzení vystaveném dle čl. 7.3 obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. 

 

7.12. Práva z odpovědnosti za vady: Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.5 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.

 

7.13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy a tuto vadu neoznámil prodávajícímu způsobem uvedeným v odst. 7.8. obchodních podmínek bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději však do jednoho pracovního dne v případě převzetí zboží na prodejně prodávajícího, resp. nejpozději do tří pracovních dnů po dopravení věci do místa určení, je-li zboží kupujícímu přepravováno prostřednictvím dopravce.

 

7.14. Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:

 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění;
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím;
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.
 

7.15 Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.  V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy. 

 

7.16 Pravidla reklamačního řízení upravuje podrobně Reklamační řád  prodávajícího, a to jak v případě uplatnění práv z vadného plnění, tak v případě uplatnění práv ze záruky za jakost.

 

 8.    PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

8.1. Prodávající pro vyloučení veškerých pochybností prohlašuje, že v rámci on-line prodeje zajišťovaného na webových stránkách neposkytuje žádné služby, a to ani služby spočívající v opravě či údržbě, či služby ubytovací, dopravy či stravování, nedodává alkoholické nápoje, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, noviny, periodika nebo časopisy, ani digitální obsah. 

 

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy  poskytovaný prodávajícím uveřejněný na webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující předat osobně na kterékoliv z prodejen prodávajícího uvedené na www.superzoo.cz , zaslat na adresu kterékoliv prodejny (seznam prodejen uveřejněn na www.superzoo.cz) nebo sídla prodávajícího  (Revoluční 1381, Poděbrady, 290 01) či zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího e-shop@superzoo.cz  

 

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží, do čtrnácti (14) dnů od ode dne navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,  a to i prostřednictvím zápočtu oproti nové faktuře (kupní ceně) v případě dalšího nákupu u prodávajícího, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.    O ochraně osobních údajů, včetně problematiky zpracování osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení a problematiky cookies, je pojednáno v samostatné sekci označené jako „Ochrana osobních údajů“, zejména v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů “. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz .

 

10.    UPOZORNĚNÍ PŘED NÁKUPEM PRODUKTŮ HILL´S PRESCRIPTION DIET 

 

10.1.  Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že užívání výrobku Hill´s Prescription Diet je vhodné pouze na základě doporučení veterináře po vyšetření domácího zvířete a stanovení diagnózy.  

 

10.2 Pokud domácí zvíře dostává přípravek  Hill´s Prescription Diet, doporučuje se nejméně jednou za 6 měsíců konzultovat užívání produktu Hill´s Prescription Diet s veterinářem.

 

10.3.   Pokud se stav domácího zvířete při užívání produktu Hill´s Prescription Diet jakýmkoli způsobem zhorší, je třeba vyhledat okamžitou veterinární konzultaci. 

 

11. PLATBA TWISTO

 

11.1.   Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO”

 

11.2.   V případě, že kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne doručení zboží.

 

11.3.  Modifikace v případě služby Twisto: K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží využitím služby „Twisto“.

 

11.4.  Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku prodávajícího a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

12.    DORUČOVÁNÍ

 

12.1.  Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, procesu zakládání uživatelského účtu, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

12.2. Vrácením zboží se rozumí rovněž jeho odeslání zpět prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

 

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-shop@superzoo.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při procesu uzavírání kupní smlouvy, zakládání uživatelského účtu, resp. na elektronickou adresu uvedenou ve stížnosti, liší-li se od adresy sdělené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy.

 

13.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

13.3.  INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  

 

13.4.  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

13.5.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

13.6.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

13.7.  Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

13.8.  Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument ke stažení na www.superzoo.cz 

 

13.9. Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 25.5.2018. 

 

V Poděbradech, dne 25.5.2018

Plaček Pet Products s.r.o.